?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш
December 15th, 2005
10:59 pm
[aidishemame]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
דזשיגן. דער כוח פון יידישן הומאר
נעכטן בין איך געלעגן אויף דער נארע אין טראנזיט-לאגער און געפרוווט מאכן א םך-הקל פון זיך אליין. ווער בין איך? וואם בין איך? .איך בין א יידישער אקטיאר, א קאמיקער אבער אנשטאט איך זאל אויםלאכן דעס גורל ,מאכט דער גורל גאר חוזק פון מיר.אנטלאפן פון די נאצים און געזוכט שוץ ביי די םאוועטן.מען האט מיך געצווונגען ווערן א בירגער פונעס ראטנפארבאנד, אויב נישט שיקט מען מיך קיין םיביר. בין איך געווארן. איז אויםגעבראכן די מלחמה. האב איך זיך געמאלדן אין דער רוםישער ארמיי, האט מען מיך נישט אנגענומען.האב איך זיך געמאלדן אין דער פוילישעק ארמיי. האט מען מיך יא אנגענומען.כ'האב איין מאל גענומען דאם לעבן ערנםט, פארשטאנען דעס זין פון דער מלחמה און געוואלט קעמפן קעגן די רוצחיס פון מיין פאלק. בין איך מגולגל געווארן אין לאגער.כ'בין צעריבן געווארן צווישן די רעדער פון דעס גרויםן םאוועטישן באלאגאן.אזא באלאגאן ,אז איך וואלט זיך געשעמט איס ארויפצושלעפן איף דער וועלט-בינע. די פוילישע מיליטער מאכט האט מיטגעשיקט מיט אודז א בריוול ,און אנשטאט לאגיש צוגייען צו אודזער ענין, אויםקוועטשען פון איס די גאנצע זינלאזיקייט ,האט מען מיך געמאכט פאר א פארברעכער.כ'בין געקומען צוס אויםפיר, אז די רוםן זיינען די געניאלםטע ארגאניזאטארן פון באלאגאן.אבער פון דעס אויםפיר איז מיר לייכטער נישט געווארן ,בלויז טרויריקער.אויף דער נארע אינעס לאגער איז געלעגן דער טרויעריקםטער קאמיקער אין דער וועלט.זיין נאמען?-גזשיגאן

(3 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:peaktop
Date:December 25th, 2005 11:09 am (UTC)
(Link)
Ночами, лёжа на нарах в транзитном лагере, я пытался подвести итог, сам себе объяснить: кто я такой? чем я занимаюсь? Я - еврейский актёр, комик, но вместо того, чтобы высмеивать превратности судьбы, сама судьба насмехается надо мной. Бежавший от нацистов и ищущий защиты у советских. Они заставляли меня стать гражданином Советского Союза, если нет - отправить меня в Сибирь. Я стал. Разразилась война. Я обратился с заявлением принять меня в русскую армию, меня не взяли. Я попросился в польскую армию, меня да взяли (приняли). Эту (свою) жизнь я никогда не принимал всерьёз. Война и трудовые лагеря, в моём понимании, имели смысл - были [направлены] против убийц моего народа. В лагере мои взгляды претерпели метаморфозу. Я стал тёртым [калачом], [вращаясь] между [людьми (фактами)], говорящими о великом советском балагане. Таком балагане, что я бы постеснялся вытаскивать его на мировую сцену. Польские военные переслали вместе с нами письмецо, и вместо того, чтобы разумно подойти к нашему делу, они выжали из него всё бессмылсенное, что в нём было, и сделали из меня преступника. Я пришёл к выводу, что русские - гениальные организаторы балагана. Но от этого вывода мне легче не стало, только печальнее. На нарах в лагере лежал самый печальный комик в мире. Его имя? Дзиган.
[User Picture]
From:aidishemame
Date:December 26th, 2005 03:53 am (UTC)
(Link)
Вчекра я лежал на нарах в транзитном лагере......Один раз я серьёзно отнёсся к жизни,понял смысл войны,хотел сражатся с убийцами моего народа. И я попал в лагерь. Меня перетёрло между колёсамигигантского советского балагана.....
Польская военная власть..... и выжать из него всю бессмысленность....
[User Picture]
From:peaktop
Date:December 26th, 2005 08:47 am (UTC)

Объяснительная записка

(Link)
געוואלט спутал с געוואלד
קעמפן (kemFn) - с kemPn
До колёс и чередования гласных ראָד רעדער не дошёл, смотрел, по смыслу, "жернова", не подошли.
С "выжать бессмысленность" тоже запутался: что выжали и что потом использовали. По-русски-то обычно говорят "выжать полезное". Возможно, тут лучше заменить "выжать" другим словом и перевести, например, так: "вместо того... чтобы логично подойти к делу и убрать из него бессмысленность..."
Powered by LiveJournal.com