?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш
December 19th, 2005
12:50 pm
[simulacrum420]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
Вот оригинал миниатюры Ихила Шрайбмана, чей русский перевод был опубликован ранее:

יחיאל שרײַבמאַן

אַ האָזימע


־עפּעס געדענק איך, מאַמע, אין ראַשקעװ, אַ װאָרט "האָזימע". װאָס הײסט עס, האַ?

־װאָס הײסט װאָס סע הײסט? האָזימע הײסט האָזימע.

־יאָ, אָבער מיט װאָס עסט מען עס?

־מיטן מױל, מיט די צײן עסט מען עס.

־װי אַזױ זשע, אַ שטײגער, מאַכט מען אַ האָזימע?

־װאָס הײסט װי אַזױ? מע נעמט צװײ זשמעניעס טונקל מעל, אַ דרײַ־פֿיר זשמעניעס פּאַפּשױ־מעל, סע שאַט ניט אַ פּאָר געלבלעך, אױב ס'איז דאָ, אַ לעפֿל בױמל, אַ קאַפּעלע סאָדע, סע שאַט ניט אַ ביסל האָניק צי אַ שטיקל סטעלניק, אַ קאַפּעלע זאַלץ, פֿאַרשטײט זיך, אַ מין פֿערטל גלאָז מעלעץ, מע פֿאַרקנעט עס האַרט, מע קאַטשעט עס אױס אַ צװײ פֿינגער די גרעב, מע קאַרבט אײַן קעסטעלעך, אין יעדער קעסטעלע אַ מעסערשטאָך, מע באַשפּרענקלט עס מיט אַ לעק פּאַפּשױנע קלײַען, מע זעצט עס אײַן אין אױװן אין אײנעם מיטן ברױט, און ס'האָסטו דיר אַ האָזימע.

־װען זשע עסט מען די האָזימע?

־װען מע װיל. אַ שטײגער, שבת פֿאַר נאַכט. מיט אַ סלאָיִקל װײַנשל צי מיט אַ טעלערל טשאָלנט־באַרלעך. סע קרישעט זיך און סע צעגײט זיך ממש אין מױל.

־און דאָס איז עס אין גאַנצן?

־יאָ. כ'האָב גאָר פֿאַרגעסן. ס'גלאַװנע, בשעת מע מאַכט די האָזימע דאַרף מען די גאַנצע צײַט האַלטן אין דער מחשבֿה, זי זאָל געראָטן, זי זאָל זײַן באַטעמט און זי זאָל נושׂה־חן זײַן, זון מײַנער... ‬


Обратите внимание на различия исходного текста и перевода. Последний менее многозначен и морализаторство в конце менее тонко. Самое главное, оригинал поразительно точно передаёт устный стиль и регистр женской кулинарной речи. Кому-нибудь приходилось записывать кулинарные рецепты с устной речи собственной бабушки?

(19 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:riftsh
Date:December 20th, 2005 03:40 am (UTC)
(Link)
Спасибо! А Вы знаете этимологию названия?
From:simulacrum420
Date:December 20th, 2005 08:06 pm (UTC)

אַ האָזימע

(Link)
Нет. Блюдо знаю. Но ה там однозначно не происносится; я думаю автор его вывел из сопутствующего неопределенного артикля а, как и во всех аналогичных случаях.
[User Picture]
From:peaktop
Date:December 20th, 2005 09:37 pm (UTC)
(Link)
Не может от слова "озимые"?
From:simulacrum420
Date:December 21st, 2005 01:46 am (UTC)
(Link)
Хорошо бы заглянуть в этот вот словарик:
‫מרדכי שעכטער. מיט אַ גוטן אַפּעטיט! אַ רשימה גאַסטראָנאָמישע טערמינען. העמדען־ניו־יאָרק־פֿילאַדעלפֿיִע. פֿונדאַציע פֿאַר אַ לעבעדיק ייִדיש אַ"נ י.זעליטש, 1976 ‬
(Food: An English-Yiddish Gastronomic Terminology by Dr. Mordkhe Schaechter)
Но у меня его нет...
[User Picture]
From:riftsh
Date:December 22nd, 2005 04:21 pm (UTC)
(Link)
"azima" - по румынски "пресный (бездрожевой) хлеб". Но откуда и как перешло я не знаю. Слышится что-то турецкое, но что не нашел (azim - по турецки "большой, важный", есть ли связь непонятно).
From:simulacrum420
Date:December 22nd, 2005 06:07 pm (UTC)

‫אָזימע Pasca evreiască: azimă şi

(Link)
Никогда не слышал такого слова, только еврейскую озимэ, может диалектное? Кстати, они и нашу мацу определяют как разновидность азимы:

La evrei tine 8 zile, si ei manânca pasca în loc de pâine, adica un fel de azima în foi subtiri si uscate (pâine nedospita).

Видимо это и есть разновидность мацы. Итальянские евреи называют это azzima, или azzime (маца; azzime dolci: azzima israeliane, azzima grossa francese, azzima ricoperta al cioccolato, azzima al miele, azzima integrale, azzima tritata et al), бессарабские - озимэ. Католическая azyme (англ. azym, azyme; фр. azyme; лат. azimus) тоже восходит к еврейским опреснокам, но только ел их Ешуа гаНоцри на тайной вечере...
[User Picture]
From:riftsh
Date:December 22nd, 2005 06:14 pm (UTC)

Re: ‫אָזימע Pasca evreiască: azimă şi

(Link)
спасибо, разъяснилось (не понимаю почему сам не пошел латинский смотреть, не иначе как сефардская кровь требовала турецкого корня).

а "paine naturala azime" продается во всех румынских интернет-магазинах здорового питания (50000lei/kg)
From:simulacrum420
Date:December 22nd, 2005 06:43 pm (UTC)

ה

(Link)
Короче, ה там вообще что ли не при чем?
From:simulacrum420
Date:December 22nd, 2005 06:23 pm (UTC)

...есть и русское: азим

(Link)
Читаем у Фасмера: азим - "пресный хлеб, опреснок", церк., др.-русск., азимъ -- тоже, из греч. Ґzumoj "пресный"; АЗИМОВ (азим - пресный хлеб, опреснок)...

[User Picture]
From:riftsh
Date:December 22nd, 2005 10:20 pm (UTC)

Re: ...есть и русское: азим

(Link)
Интересный получился этюд в бездрожжевых тонах. Надо ли было пускаться во все тяжкие, когда можно было просто посмотреть в OED или Фасмере...

OED говорит, что это просто маца:

azyme (æzm, -am) Also 7 azime. [ad. L. azmus adj., azyma n. pl., a. Gr. , -, f. priv. + leaven. Cf. F. azyme adj., azymes n.]

The Jewish passover cake of unleavened bread; also in pl. the feast of unleavened bread. Also fig.

[1398 TREVISA Barth. de P.R. XVII. lxviii. 644 Paast made onely of mele and of water hyghte Azima.] 1582 N. T. (Rhem.) 1 Cor. v. 7 Purge the old leaven, that you may be a new paste, as ye are azymes [WYCLIF, therf; TINDALE, Genev. swete breed; 1611 unleauened]. Mark xiv. 1 The Pasche vvas and the Azymes after tvvo daies. 1651 Rawleigh's Apparition 206 Peculiar ceremonies, to wit..the use of their Azimes and the obligation of their first born.
fig. 1930 T. S. ELIOT tr. St.-J. Perse's Anabasis 69 Under the azyme of fine weather,..the whole feather of harvest!


А еще в Тоскане есть "еврейская синагога и мацопекарня"
From:simulacrum420
Date:December 26th, 2005 04:07 pm (UTC)

Опресноки или озимые

(Link)
А теперь читаем у Бейдера: Азимов, Азимый, Озимов (Климовичи, Мстиславль, Черниговская губерния) - от озимый (рус.) зерно, сеянное осенью. Словарь русских фамилий выводит Азимовых из азима, еврейских - из озимых культур. Ну, кому прикажете верить?
[User Picture]
From:riftsh
Date:December 27th, 2005 05:17 am (UTC)

Re: Опресноки или озимые

(Link)
В этом случае не Бейдеру. На самом деле у него довольно много ляпов.
From:simulacrum420
Date:December 27th, 2005 07:41 pm (UTC)

Re: Опресноки или озимые

(Link)
С другой стороны: Озимов (на черниговщнине)?
[User Picture]
From:laplandian
Date:December 28th, 2005 05:32 pm (UTC)

Re: Опресноки или озимые

(Link)
Сложно судить, не зная исторических оснований обоих гипотез, однако версия Бейдера представляется более реалистичной: с какой стати черниговские евреи (или чиновники) стали бы использовать в качестве фамилии сугубо южное диалектное слово? Да и мотивация такой фамилии, по-моему, понятней: может, основатель фамилии торговал озимым зерном или что-нибудь в этом роде.
From:simulacrum420
Date:December 28th, 2005 07:06 pm (UTC)

Опресноки или озимые

(Link)
Нет, имеется в виду не еврейское слово (и блюдо), но устаревшее русское (и церковнославянское) азим, что значит собственно бездрожжевой хлеб, опресноки, маца, но фамилия Озимов сюда все-одно не вписывается.
[User Picture]
From:peaktop
Date:December 28th, 2005 09:02 pm (UTC)
(Link)
А разве нельзя האָזימע прочесть как "Озиме"? Ведь, האָז заяц, читается hoz.
From:simulacrum420
Date:December 29th, 2005 03:25 pm (UTC)
(Link)
Так так и читается: озимэ, с ударением на первом слоге. А что касается зайца, то мне привычней а уз.
[User Picture]
From:peaktop
Date:December 29th, 2005 06:19 pm (UTC)
(Link)
У Перова, в переводе, "Азима", я поэтому и переспросил.
From:simulacrum420
Date:December 30th, 2005 01:42 am (UTC)
(Link)
А-а. Значит, переводчик был в курсе, что есть что-то такое румынское (?), или автор ему подсказал, или имела место типичная гиперкоррекция когда поскольку известно, что /а/ в некоторых ситуациях зачастую реализуется в данном д-те как /о/, то "исправлению" подвергается всё, что нужно и ненужно.
Powered by LiveJournal.com