?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш
January 21st, 2006
06:53 pm
[aidishemame]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
שלוימע מיכאעלם .דאם רעכט אף אייגענעס צווגאנג. 1935. אן אויםצוג.
איצט וועגן פארמאליזס. דער אנהויב פון פארמאליזס שטעקט דארט, ווו בא אונדז אפן אקטיארישן לאשן ,הייבט זיך אן שטאמפ .דער מענטש ווערט פארשטאמפעוועט. דער מענטש האט שוין ניט קיין לעבעדיקע, ארגאנישע פארבינדונג מיט דער טעמע ,מיטן מאטעריאל ,מיט די קאנקרעטע דערשיינונגען פון אונדזער ווירקלעכקייט. ער איז פארבליבן אין זיין מעטאד. דאם וואם באס פלאםטישן קינםטלער רופט זיך פארמאליזס ,ווערט אין דער דראמאטורגיע אפט אנגערופן םכעמאטיזס. א םכעמע שטעלט זיך מיר פאר ווי א מין אפטייק ,אין וועלכער עם זיינען פאראן קעםטעלעך מיט אויפשריפטן "נאטריוס -בראמאט" ," נאטריוס -םולפורציוס "א. א. וו .דארט ,אין די קעםטעלעך ,ליגן זיי -אי קולאקעם ,אי מיטעלע פויעריס ,אי די פויערישע ארעמקייט .דערנאך ווערט עם אלץ איבערגעמישט און עם באקומט זיך :םיק טראנזיט- 0,5 גלאריא מונדי - 0,5 .און אין וואם באשטייט אונדזער קאנקרעטע ווירקלעכקייט ? לייענדיק די קאלווירטישע פיעםן איז שווער צו פארשטייען די דאזיקע ווירקלעכקייט .נאר ווען מען האט מיר אין גרוזיע דערציילט ווי עם איז דורכגעפירט געווארן די קאלעקטיוויזאציע, האב איך דעמאלט דערפילט אונדזער צאפלדיק ,קאנקרעט לעבן . מען האט מיר דערציילט ,אז די גרוזינער פויעריס, איידער זיי זיינען געווארן קאלווירטלערם ,באס באהאנדלען די פראגע פון דער קאלעקטיוויזאציע, פלעגן זיי פרעגן :זאגט נאר, זייט אזוי גוט, איז וויאזוי וועלו מיר דאם אויפנעמען און מעכאבעד זיין אונדזערע געםט? די זאך איז, וואם אין גרוזיע, איז גאםטפריינטשאפט אן איניען פון קאנקרעט לעבנם- שטייגער. דאם איז א דערשיינונג פון אלטעגלעכן לעבן .און עם איז זייער אינטערעםאנט, אז איו די קאלכאזןאיז געווארן אויםגעטיילט א באזונדער פאנד פאר געםט.
דא טרעפן מיר זיך אן ,ניט מיט קיין אבםטראקט באגריף וועגן קאלעקטיוויזאציע ,נאר מיט די קאנקרעטע פארמען וועלכע עם האט אנגענומען דער קאלעקטיוויזאציע-פראצעם אין אונדזער ווירקלעכקייט

Tags: , , ,

(35 comments | Leave a comment)

Comments
 
From:(Anonymous)
Date:January 22nd, 2006 12:27 am (UTC)
(Link)
"Откуда дровишки?" Не Ваш ли это перевод на идиш?
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 22nd, 2006 12:47 am (UTC)

שלוימע מיכאעלם. ארטיקלען, שמועםן, רעדעם.

(Link)
Книга издана в Аргентине в 1961 году.Я бы никогда не использовал " евсекишер ойслейг".
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 12:55 am (UTC)
(Link)
Знаете, Вы, как на голову на мою свалились этим постом, как раз с тем, что в этой голове сейчас крутится: мысли про всякие схемы в нашей (моей) жизни. Очень точно сказано: как ящички в аптеке.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 12:56 am (UTC)

.

(Link)
А разобрался я так быстро, п.ч. у меня Михоэлс в шкафу стоит.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 12:45 am (UTC)
(Link)
Предыд. пост - это был я.
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 22nd, 2006 12:48 am (UTC)
(Link)
Спасибо за комплимент!
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 12:57 am (UTC)
(Link)
Перевод и, вправду, хороший.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 01:01 am (UTC)
(Link)
В моём издании Михоэлса, М., 1965, за этим текстом идёт текст выступления "О формализме и натурализме". Там смешной есть анекдот про мальчика и репетитора: "скажи, деточка, сколько будет трижды пять?"
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 22nd, 2006 01:09 am (UTC)
(Link)
А в моей книге-до. Но я эту статью(וועגן פארמאליזם און נאטוראליזס) не уже читал. У меня от первой началась морская болезнь.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 01:13 am (UTC)
(Link)
Так Вы за Михоэлса или против?
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 01:20 am (UTC)
(Link)
Я недавно разговорился с одним человеком, он мне рассказал, что, опять-таки недавно, опубликовано что-то вроде досье на Голду Меир, которое было заведено, когда она была послом в Москве. Ну, следили за ней, короче. И вот, то ли она писала кому-то, то ли говорила, что в Москве есть то-то и то-то, и плохой еврейский театр. Наверное, это уже после гибели Михоэлса было. Если было, вообще, и он, или Голда, ничего не перепутали.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 01:12 am (UTC)

Оригинал

(Link)
Теперь о формализме. Накчало формализма лежит там, где у нас, выражаясь на актёрском языке, начинается штамп. Человек штампуется. У человека уже нет живой, органической связи с темой, с материалом, с конкретным проявлением нашей действительности. Он влюблен только в свой приём. То, что у художников называется формализмом, в драматургии часто называется схематизмом. Схема мне представляется вроде аптеки, в которой имеются ящички с надписью "натрий бромати", "натрий сульфурици" и т.д. Там, в ящичках, они лежат - и середняки, и кулаки, и бедняки, а потом все это смешивается и получается: сик транзит - 0,5, глориа мунди - 0,5.
[User Picture]
From:aidishemame
Date:January 22nd, 2006 04:16 am (UTC)

R

(Link)
Алц hот геклинген азой фармел,ви псиким финем кирцн курс вегн дер компартей ин Ратнфарбанд.
[User Picture]
From:peaktop
Date:January 22nd, 2006 09:58 am (UTC)
(Link)
"Сик тразнит - 0,5 и т.д." - это, между прочим, не из Краткого курса, а из Чехова.
From:no_no_name
Date:January 22nd, 2006 11:20 am (UTC)

Re: Оригинал

(Link)
Он влюблен только в свой приём.

В переводе: ...ער איז פארבליבן

Казалось бы, фарблибн и фарлибт не совсем одно и то же?
Powered by LiveJournal.com