?

Log in

No account? Create an account
Просто идиш
November 24th, 2006
12:48 pm
[kerbale]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
יוסף קערלער

פונעם בוך דאָס געזאַנג צווישן ציין, תל אביב, 1971


קוימען־קערער

לאַנג שוין שמעקט ניט אונדזער קוימען
מיט קיין קוימען־רויך,
ווי זשע קומט אַ קוימען־קערער,
דאָרטן, אין דער הויך?

ס'רודערט ניט קיין קוימען־קערער
ערגעץ לעבן דאַך,
נאָר אַ שוואַרצער טרוימען־הערער
טאָג־ווי־נאַכט איז וואַך.

און ס'כאַפּט אויף זיין זשעדנע אויער
פלייסיק און געטריי –
פּיצלעך פרייד און שטיקער טרויער,
רייד און שושקעריי.

און מיט קלעפּיקע פאַרדאַכטן
וועבט ער אַלץ אַרום,
אַלץ – באַזונדערס ווען סע דאַכט אים,
אַז איך שטום,

נאָר מיין שווייגן,
גראָד מיין שווייגן
האַלט איך פעסט
ווי אין אַ שטייגל...

ס'איז נאָך, קלער איך,
גאָט צו דאַנקען,
וואָס מע הערט ניט
קיין געדאַנקען.


מ
אָסקווע, 1969



Tags: , , , ,

(14 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 25th, 2006 02:36 pm (UTC)
(Link)
דאָרטן, אין דער הויך = "туда, наверх" ?
ס'רודערט ניט קיין קוימען־קערער
ערגעץ לעבן דאַך = не управляет трубочист жизнью крыш (делами на крышах) ?
[User Picture]
From:kerbale
Date:November 25th, 2006 07:41 pm (UTC)
(Link)
דאָרטן, אין דער הויך = там наверху
ס'רודערט ניט קיין קוימען־קערער = это не трубочист шурует
ערגעץ לעבן דאַך = гдето на крыше (досл. 'возле крыши')

בכלל איז דאס א ליד וועגן די ק.ג.ב. לייט וואס האבן איינגעשטעלט "פאדסלושקעס" -- די אפאראטור אויף אונטערצוהערן וואס מע רעדט ביים דיכטער אין דער היים. די דירה איז גראד געווען אויפן פינפטן עטאזש פון א כרושטשאווישער פינף-עטאזשקע, אזוי אז מ'האט געקאנט גאנץ קלאר הערן אז עמעצער האט זיך כסדר געדרייט דארטן "אויפן פארמאכטן" בוידעם
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 25th, 2006 08:06 pm (UTC)
(Link)
Спасибо. Забыл я про это значние слова לעבן (возле, около), виноват.
Что про подслушивание стихотворение это я понял, я не додумался, что имеются в виду такие буквальные смыслы, с крышей и дымоходом связанные. Хотел было отметить неожиданность появления образа трубочиста, более привычного для какой-нибудь, скажем, немецкой и по времени более ранней, романтической литературы. А всё так просто оказывается.
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 25th, 2006 08:50 pm (UTC)

как и что я понял

(Link)
לאַנג שוין שמעקט ניט אונדזער קוימען
давно уже не пахнут наши дымовые трубы
מיט קיין קוימען־רויך,
дымом дымоходных труб
ווי זשע קומט אַ קוימען־קערער,
как же (когда же) придёт трубочист
דאָרטן, אין דער הויך?
туда, наверх
ס'רודערט ניט קיין קוימען־קערער
это не трубочист шурует
ערגעץ לעבן דאַך,
где-то там, на крыше
נאָר אַ שוואַרצער טרוימען־הערער
но слушатель в чёрном [слушающий мечты?]
טאָג־ווי־נאַכט איז וואַך.
день и ночь бодрствует
און ס'כאַפּט אויף זיין זשעדנע אויער
и схватывает его жадное ухо
פלייסיק און געטריי –
усердное и преданное
פּיצלעך פרייד און שטיקער טרויער,
крошки радости и кусочки печали
רייד און שושקעריי.
речь и шёпот
און מיט קלעפּיקע פאַרדאַכטן
липкими подозрениями
וועבט ער אַלץ אַרום,
он оплетает всё вокруг
אַלץ – באַזונדערס ווען סע דאַכט אים,
всё особенно когда ему кажется
אַז איך שטום,
что я немой
נאָר מיין שווייגן,
но моё молчание
גראָד מיין שווייגן
именно моё молчание
האַלט איך פעסט
крепко я держу
ווי אין אַ שטייגל...
как в клетке
ס'איז נאָך, קלער איך,
ясно одно мне
גאָט צו דאַנקען,
слава Б-гу
וואָס מע הערט ניט
невозможно услышать
קיין געדאַנקען.
мысли
[User Picture]
From:kerbale
Date:November 25th, 2006 09:41 pm (UTC)

подстрочник (более не менее )

(Link)
אט איז דאס גאנצע ליד מיט א "פאדסראטשנער" פארטייטשונג און מיט גאר א גרויסן דאנק ר' פיקטאפ-רעאקטאר פאר זיין איבערגעגבענער ארבעט!


לאַנג שוין שמעקט ניט אונדזער קוימען
давно уже не пахнeт наш дымоход
מיט קיין קוימען־רויך,
дымом дымоходных труб
ווי זשע קומט אַ קוימען־קערער,
откуда же взялся (явился) трубочист
דאָרטן, אין דער הויך?
там наверху

ס'רודערט ניט קיין קוימען־קערער
это не трубочист шурует
ערגעץ לעבן דאַך,
где-то там, на крыше
נאָר אַ שוואַרצער טרוימען־הערער
но мрачный слушатель (=подслушивальщик) грёз
טאָג־ווי־נאַכט איז וואַך.
день и ночь бодрствует

און ס'כאַפּט אויף זיין זשעדנע אויער
и схватывает его жадное ухо
פלייסיק און געטריי –
усердно и прилежно
פּיצלעך פרייד און שטיקער טרויער,
крошки радости и куски печали
רייד און שושקעריי.
речь и шёпот

און מיט קלעפּיקע פאַרדאַכטן
липкими подозрениями
וועבט ער אַלץ אַרום,
он оплетает всё вокруг
אַלץ – באַזונדערס ווען סע דאַכט אים,
всё особенно когда ему кажется
אַז איך שטום,
что я молчу (досл. "нем")

נאָר מיין שווייגן,
но моё молчание
גראָד מיין שווייגן
именно моё молчание
האַלט איך פעסט
крепко я держу
ווי אין אַ שטייגל...
как в (птичьей)клетке

ס'איז נאָך, קלער איך,
хорошо ещё, думаю я,
גאָט צו דאַנקען,
что, слава Б-гу,
וואָס מע הערט ניט
невозможно подслушивать (досл. "слышать")
קיין געדאַנקען.
мысли
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 25th, 2006 10:02 pm (UTC)

א גרויסן דאנק

(Link)
Это вам спасибо, мне не за что, столько ляпов сделал.
А שוואַרצער טרוימען־הערער - только мрачный, чёрным его нельзя сделать? Чтобы метаморфоза трубочиста в кегебиста была более заметной: гебисты - трубочисты наших дней (и те, и эти - люди в чёрном).
[User Picture]
From:kerbale
Date:November 25th, 2006 10:16 pm (UTC)

Re: א גרויסן דאנק

(Link)
איר זייט גערעכט; אין דעם "פאדסטראטשניק" גופא דארף מען דאס אומבאדינגט פארצייכענען אדער ווי א וואריאנט, אדער מיט א באמערקונג
(досл. "чёрный")
אבער דאס איז דאך ניט מער (און ניט ווייניקער) ווי די "ווערטערלעכע" איבערזעצונג פונעם ליד. וואס עס וועט אויסקלייבן דער דיכטערישער איבערזעצער איז שוין זיין אדער איר ברירה ווי-אזוי מע זאל עס איבערזעצן אזוי אז עס זאל זיך טאקע באקומען דערפון א ליד אויף רוסיש.

כל-טוב
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 25th, 2006 10:55 pm (UTC)

כל-טוב

(Link)
И Вам всего хорошего. Если Вы так попрощались, то надеюсь, ненадолго. Очень приятно и лестно было с Вами познакомиться.
Что подстрочник и перевод разные вещи, это мы понимаем. Может, теперь, когда Вы подстрочник написали и желающие перевести найдутся, тут у нас поэтов много. А мне стихотворение понравилось. Во многом удивительное: столько всяких линий в нём пересеклось (я имею в виду условия написания, биографию автора и многое другое). И простое, ясный стиль советской поэзии (не знаю, обиделся бы автор на этот эпитет).
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 25th, 2006 03:18 pm (UTC)
(Link)
И, конечно, большое Вам сасибо за публикацию.
PS http://www.languages-study.com/yiddish/kerler.html
[User Picture]
From:peaktop
Date:November 29th, 2006 10:12 am (UTC)
(Link)
Ещё одна статья на идиш о Иосифе Керлере: http://www.lebnsfragn.com/bin/articles.cgi?ID=21
[User Picture]
From:aidishemame
Date:December 1st, 2006 01:23 am (UTC)
(Link)
А войлер ид,из ер гевейзн ,реб Йосев .А месирес-нейфеш ид,зол ер hубн а лихтикн ганейдн ин зайн а гитер бейтер фар але идн.Ни,гей пробир ци фарштейн Гот'с друхим,аз пинкт бай им зол мкием верн дер маймер хазал :"Да ма лэмайлу мимху айин ройо,вэойзен шоймаас,вэхол маасейху басейфер нихтувим" ойф аза паскиднем ойфен!
[User Picture]
From:kerbale
Date:December 1st, 2006 06:35 am (UTC)
(Link)
אמן! און א הארציקן ישר-כוח אייך. ס'פאלט אויס בקרוב זיין זעקסטער יארצייט. פאראיארן, צום פינפטן יארצייט איז ארויס זיין ביכל לידער "דווקא איצט" אין ירושלים, טאמער אינטערעסירט עס אייך, גיט א קוק לויטן אדרעס אונטן (און
אויך די "לינקס" וואס ווערן דארט אונטער דער הילע צוגעשטשעפעט): י
http://vayngortn.blogspot.com/
[User Picture]
From:aidishemame
Date:December 1st, 2006 06:48 am (UTC)
(Link)
А шейнем данк.
[User Picture]
From:peaktop
Date:December 1st, 2006 11:20 am (UTC)

Да ма лэмайлу мимху айин ройо,вэойзен шоймаас

(Link)
здорово подмечена жуткая вещь. можно эпиграфом ставить к стихотворению. а можно ко всей советской жизни.
Powered by LiveJournal.com