March 26th, 2004

kl-chik-b

Avrom Karpinovitsh (1913-2004)

 
Fun Tel Aviv iz ongekumen di troyerike nayes az der bavuster yidisher shrayber Avrom Karpinovitsh iz nifter gevorn. Er iz geboyrn gevorn in Vilne in 1913, un zayn gantsn lebn iz er geblibn a bazinger fun zayn heym-shtot. Karpinovitsh hot gevoynt in Rusland in tsayt fun der tsveyter velt milkhome, un in 1944 iz er tsurik keyn Vilne. Zint 1949 hot er gevoynt in Yisroel. Karpinovitsh iz geven der direktor fun der filarmonishn orkestr in Yisroel, der forzitser fun der veltrat far yidisher kultur, un a firer fun yidishn shrayber farayn. In 1981 hot er bakumen di Manger premie far zayne literarishe shafungen. Er hot geleynt lektsies bay yidishe seminarn in Yisroel, Rusland, Poylin, un andere lender biz di letste yorn. Tsvishn zayne bikher, zaynen do Der veg keyn Sdom (1959), Baym Vilner durkhhoyf (1967), A tog fun milhome (1973), Oyf Vilner gasn (1981), Tsu fus keyn Erts-Yisroel (1985), Oyf Vilner vegn (1987), Di geshikhte fun Vilner ger-tsedek Graf Valentin Pototski (1990), Vilne, mayn Vilne (1993), Geven, geven amol Vilne (1997). Er hot oykhet geshribn a biografie fun Bronislav Guberman un der pyese Itsik Vitenberg. Zayne verk zaynen ibergezetst gevorn af farshidene shprakhn vi Hebraish, Rusish, Daytsh, un Shpanish.

Koved zayn ondenk.