October 31st, 2004

שבת-לייכטער פון פוילן .19- ער יארהונדערט

Ицик Мангер

Может быть кто-то подскажет, где можно достать полный текст стихотворения Ицика Мангера, начинающееся словами: 'zugt der tate Izik gedenkst,zirik mit azoi fil uyrn,a malech hot zi ins antlekt in di bist nizel gevorn. Haint hot er charute der alter GOT in munt bai mir deim korbn, choz ich hob asoi fil mul geleibt in asoi fil mul gshtorbn.'?