January 21st, 2006

שבת-לייכטער פון פוילן .19- ער יארהונדערט

שלוימע מיכאעלם .דאם רעכט אף אייגענעס צווגאנג. 1935. אן אויםצוג.

איצט וועגן פארמאליזס. דער אנהויב פון פארמאליזס שטעקט דארט, ווו בא אונדז אפן אקטיארישן לאשן ,הייבט זיך אן שטאמפ .דער מענטש ווערט פארשטאמפעוועט. דער מענטש האט שוין ניט קיין לעבעדיקע, ארגאנישע פארבינדונג מיט דער טעמע ,מיטן מאטעריאל ,מיט די קאנקרעטע דערשיינונגען פון אונדזער ווירקלעכקייט. ער איז פארבליבן אין זיין מעטאד. דאם וואם באס פלאםטישן קינםטלער רופט זיך פארמאליזס ,ווערט אין דער דראמאטורגיע אפט אנגערופן םכעמאטיזס. א םכעמע שטעלט זיך מיר פאר ווי א מין אפטייק ,אין וועלכער עם זיינען פאראן קעםטעלעך מיט אויפשריפטן "נאטריוס -בראמאט" ," נאטריוס -םולפורציוס "א. א. וו .דארט ,אין די קעםטעלעך ,ליגן זיי -אי קולאקעם ,אי מיטעלע פויעריס ,אי די פויערישע ארעמקייט .דערנאך ווערט עם אלץ איבערגעמישט און עם באקומט זיך :םיק טראנזיט- 0,5 גלאריא מונדי - 0,5 .און אין וואם באשטייט אונדזער קאנקרעטע ווירקלעכקייט ? לייענדיק די קאלווירטישע פיעםן איז שווער צו פארשטייען די דאזיקע ווירקלעכקייט .נאר ווען מען האט מיר אין גרוזיע דערציילט ווי עם איז דורכגעפירט געווארן די קאלעקטיוויזאציע, האב איך דעמאלט דערפילט אונדזער צאפלדיק ,קאנקרעט לעבן . מען האט מיר דערציילט ,אז די גרוזינער פויעריס, איידער זיי זיינען געווארן קאלווירטלערם ,באס באהאנדלען די פראגע פון דער קאלעקטיוויזאציע, פלעגן זיי פרעגן :זאגט נאר, זייט אזוי גוט, איז וויאזוי וועלו מיר דאם אויפנעמען און מעכאבעד זיין אונדזערע געםט? די זאך איז, וואם אין גרוזיע, איז גאםטפריינטשאפט אן איניען פון קאנקרעט לעבנם- שטייגער. דאם איז א דערשיינונג פון אלטעגלעכן לעבן .און עם איז זייער אינטערעםאנט, אז איו די קאלכאזןאיז געווארן אויםגעטיילט א באזונדער פאנד פאר געםט.
דא טרעפן מיר זיך אן ,ניט מיט קיין אבםטראקט באגריף וועגן קאלעקטיוויזאציע ,נאר מיט די קאנקרעטע פארמען וועלכע עם האט אנגענומען דער קאלעקטיוויזאציע-פראצעם אין אונדזער ווירקלעכקייט