March 28th, 2007

צום אָנדענק פון פראָפ' גרשון ווײַנער

גרשון ווײַנער איז געשטאָרבן מיט עטלעכע יאָר צוריק. פײַנט האָט ער געהאַט גענוג קיין עין הרע, און ס׳איז ניט קיין חידוש אַז קיין סך האָט מען וועגן זײַן פטירה ניט געשריבן. איך האָב אָבער אַמאָל געהאַט די זכיה פון אים אָפּצולערנען אַ ביסל לעבנס־חכמה, און איך האָב אפילו אָנגעשריבן אַ לידעלע לכבוד ר׳ גרשון. איר זאָלט וויסן אַז דאָס ליד קומט פון די יאָרן ווען ער האָט נאָך געלעבט; הײַנט לייענט עס זיך מיט גאָר אַן אַנדער געפיל...

ׂׂׂׂׂׂ
פּראָפעסאָר ווײַנער, זײַט זשע מסכּים: אײַער טיטל
פאַרשאַפט אַן איבעריקע שטערונג צווישן אונדז −
איך בין דאָך יונג און נישט קיין לייב לאַנדאַו,
ווער איז געוואָרן אַ פּראפעסאָר אַזוי גיך!
דערצו איר ווייסט אַליין − די לעצטע שמועס
מיט אים, וואָס איז גערעכט מיט זײַן געריכט,
וועט האָבן ניט קיין שייחות צו די טיטלען,
נאָר גלאַט פאַרקערט: "נו, גרשן, ביסט שוין גרייט?"
און אַז מע זאָל ניט טרײַבן קיין קאטאָוועס,
וועט טאָן דער אייבערשטער כּדי אויף אָנצוסטראַשען
אַ זעץ מיט דונער און אַ וואָרף מיט בליץ...
גם זו לטובה! וואָס? מעדאַלקעס? צאַצקעס?
דער בורא וועט קיין קוק דעראויף נישט געבן:
צי האָט ער ניט געזען גענוג אבנים טובות
ער זאָל פאַרלירן צײַט מיט שמאָכטעליאַקעס?
דערבאַרעמדיקער וויל פון זיינע קינדער
נאָר האַרץ, מחשבות, מעשׂים און געוויסן −
און דאָ איר שטייט דאָך הויך, ווי זעלטן ווער...

און טיטל... ווייסט איר וואָס, פּראָפעסאָר וויינער:
דערלויבט מיר ווענדן זיך צו אײַך "ר' גרשן", אַ?
אַזוי מע מײַדט אויס דעם קאַזיאָנעם צוגאַנג
און אין דער זעלבער צײַט פאַרהיט רעספּעקט...

...אָט זע איך אײַך אין יאַרמלקע גאָר קליינער,
מיט גראָען קאָפּ און ווי אַ קינד נאיִוו;
מיט קלוגע אויגן, דינע הענט און קליינעם בײַכל −
איר האַלט אַ דרשה אויף דעם וווּנדערלעכן לשון,
און דאָס איז זיס, ר' גרשן, צוקער־זיס!..


Озвучивание на идиш фильма КОМИССАР?

Я могу ошибаться, но в фильме на идиш, по-моему, пара слов. Или я чего-то не знаю?

http://www.newswe.com/Atlant/atlant.php
Мария КОТЛЯРОВА
- Мне очень больно смотреть на то, что происходит в последние десятилетия вокруг идиша. Я всю свою жизнь отдала еврейской культуре, которая создавалась на идише. Я не только была актрисой еврейского театра, но и в более поздние годы, через много лет и даже десятилетий, ставила еврейские танцы в разных театрах, озвучивала на идише фильмы, в том числе знаменитого "Комиссара" с Роланом Быковым и Нонной Мордюковой в главных ролях. Без идишской литературы еврейская культура ущербна.
Самый большой расцвет еврейской культуры на идише был в 30-40-е годы в СССР. В стране было 14 еврейских театров, где спектакли шли на идише. Некоторые из них были на таком же высоком уровне, как ГОСЕТ в Москве, который возглавлял Соломон Михоэлс. В Киеве было даже два еврейских театра - ГОСЕТ и ТЮЗ.
Когда я руководила театральной студией в московском "Гилеле", ребята прекрасно говорили на идише.

"Еврейские новости", Москва