January 21st, 2008

(no subject)

Helft mir bittechke, khaverim.
Ikh kon nit shraybn verter funem lid, tsu a sakh hebreishe verter far mir. efsher ir veyst reshte verter.

S iz nito kayn nekhtn
S nokh nito der morgn
S iz nor do nor a bisele haynt
Lomir zikh nit zorgn

Khapt arayn a shnepsl
kol-sman ir sent bajm lebn,
Im jirze-haschem ojf jener welt
Vet men aykh nit gebn

Hulyet Hulyet brider
----------------
Ot azoy ot azoy
--------------------