November 11th, 2008

orange

(no subject)

Здравствуйте!
Вы не могли бы перевести текст вот этой песни. Не могу найти в интернете. Просто близко к тексту, на литературную правку можно особо не заморачиваться.
Ломир зинген (Чирибом) 


Чирибим, чирибом
Чирибим, бом, бом, бом
Бом, бом, бом...

1. Ломир зинген киндэрлэх
А зэймэрл цузамэн
А нигндл а фрэйлэхэн
Мит вэртэлэх вус грамэн
Ди мамэ кохт а локшн суп
Мит кашэ ын мыт кнэйдлэх
Ким дэр – йонтэв Пирэм
Вэл мир шпилн зих ин дрэйдлэх.

2. Амул из индзэр рэбэню
Гэгангэн интэр вэйгн
Мит а мул hэйпт ун цуплюхэн
Ингисн а рэгн.
Шрайт дэр рэбэ
Цы дэр хмарэ:
“hэр ойф гисн васэр!”
Зайнэн алэ х’сидим
Трикн аройс
Нор дэр рэбэ из аройс а насэр.

3. Мэн зугт, аз ин дэм штэтл Хэлэм
Лэбн нор наруным.
Ойб мир зэйнын ди клигэ
hобн мир а шэйэм пуним.
Ди хэлмэр лахн туг ин нахт
Цэлухэс ди газлуним.
Ну зугтше вэр из нарыше
И вэр зайнэн ди хахумим.

Большое спасибо заранее!!
Очень красивая песня!