איציק מאירס (itzik) wrote in ru_yiddish,
איציק מאירס
itzik
ru_yiddish

Categories:

ШИР-hАШИРИМ

Представляю русскую транскрипцию перевода на идиш Песни песней, сделанного Мойше Тейфом. Этот перевод нашла Шуламит Шалит в журнале "Советиш Геймланд" за 1966 год (августовская книжка).Везде пишут, что он не закончил этот перевод! Ничего подобного - и закончил, и опубликовал, и даже успел увидеть его (он умер в декабре того же года).
Публикуется по изданию «Советиш Геймланд», Москва, 1966 г., №8, стр. 107-112

ШИР-hАШИРИМ

(Фрайе ибэрзэцунг фун Мойше Тейф)

Дос эрштэ капитл

О, Шир-hаширм – дос шенстэ гезанг
Фун Шлоймэ-hамэлэхс гезанген,
Ви той, вос вэкт уф аф а фархалэштн занг,
Эр hот hарц фун а мэйдл гефанген.

Цекуш мих! Дайн мойл hот фаршикерт майн hарц,
Дайн либэ – гешмакер фун вайнэн,
Фил фройен фаркишфт дайн номэн, майн hар,
Нор их, дорфиш мэйдл, бин дайнэ.

Х’бин дайнэ! Ну, руф мих! Х’вэл лойфн нох дир,
Аhин ин дайн палац, он буше,
Ун их вэл а фрэйлэхэ зинген дайн шир,
Ун ду вэст мих цертлэн ун кушн.

Йо, шварц бин их, шварц – фун дэр зун опгебрэнт,
Ир, прицтэс, зайт эйдэлэр, hэлэр,
Ир трогт нит кейн цирунг, ви ир, аф ди hэнт,
Нор вэмэн кушт Шлоймэ-hамэлэх?

Ди штифбридэр майнэ… зэй вилн мих штил
Фаркнэхтн ба райхэ, ин гитэр,
Их вил нит кейн динст зайн ба фрэмдэ, их вил –
Майн эйгенем вайнгортн hитн.

Ну, зог мир, ву бисту? Кум ратэвэ шнэл!
Эс цитэрт мир итлэхэр эйвэр,
Их вэйс нит дэм вэг, ву эс штэйт дайн гецелт
Лэм стадэс фун дайнэ хавэйрим!

– Ду вэйст нит? Из фолг дайнэ шефэлэх, фолг…
Гей фустрит нох зэйерэ шпурн,
Ун их вэл дир онтон а рэйфл фун голд,
Дир шейнкен гепэрлтэ шнурн.

– Вэн ду hост гедрэмлт ба зих афн бэт,
А дуфтике hоб их гецаплт,
А бинтэлэ квэйтн ди брист майнэ глэт,
Нэйн, нэйн, дос бисту майн шварцапл!

– Ви шейн бист, Шуламис, ви шейн,
Ди ойгн – ви тайбэлэх, рэйн.

– Ун ду бист нох шенэр ун шланк,
Бист хиэсдик либ мир фун ланг.

– Эс мурмлт дос гроз штилэрhэйт:
Дэр гринэр гелэгер из грейт.

– Ди кройнэн фун цедэр – дэр дах,
Ун ди кипарисн – ди вах.

Дос цвэйтэ капитл

Их бин ди лилье
Фун Шоройн,
А блиц – а Димент
Ин дайн кройн

Зогст, цвишн дэрнэр
Ви а ройз
До, цвишн фройен,
Зэ их ойс?

Дан, ви ин валд,
Ан эплбойм,
До, цвишн зин,
Бисту майн тройм.

Дайн фрухт из зис
Ун рэйцт ви вайн,
Хоч ин дайн шотн
Лоз мих зайн.

Ин вайнhойз hосту
Мих гебрахт,
Мит дир фарбрэйнген
Х’вэл ди нахт.

Пойк, пайкл, hэйс!
Ди нахт цинд он!
Дайн либэ флатэрт
Ви а фон.

Х’гей ойс нох дир,
Майн hарц – эс цанкт,
Вайс ойс, фун либэ
Бин их кранк.

Мит тройбм-зафт
Ду квик мих, нэр!
Вайл х’hоб шойн нит
Кейн койех мэр.

Аф линкер hант
Майн коп шпар он,
Аф рэхтэр hант
Майн лайб цинд он!

hэрт алэ, hэрт,
Аф майлн-вайт,
Нит вэкт ди либэ
Фар дэр цайт.

С’из а фабот!
Ун их башвэр:
Нит рирт зи он
Он ир багер.

…Ун вэр их аншлофн, дэрhэр их зайн кол,
Алц нээнтэр клингт эс ун цартэр,
Эр йогт, ви а hирш ибэр барг, ибэр тол,
Ун руфт мих ун зухт зайн гегартэ.

Эр штэйт hинтэр вант… х’hоб геhэрт зайнэ трит…
Ви кон их а руике лигн?
Ин фэнцтэрл кукт эр ун зингт мир а лид,
Эс глэт, ви а винтл, зайн нигн:

Штэй уф , майн гелибтэ,
Ун кум мит мир, кум,
Ди шефэлэх шлофн,
С’из штил до арум.

Авэк из дэр винтэр,
Эс регнт нит мэр.
Кум зэн, ви а грэзл
Зих райст фун дэр эрд.

Аф бэрг из дэр фрилинг
Бакумэн шойн ланг.
Дос кол фун турклтойб
hэрт зих ин ланд.

Кум зэн, ви дэр файгнбойм
Цайтикт ун с’руфт
Дэр вайншток фарзухн
Зайн клэпикн дуфт.

Штэй уф , майн гелибтэ,
Ун кум мит мир, кум,
Ди шефэлэх шлофн,
С’из штил до арум.

Мах онзэн дайн понэм!
Мах hэрн дайн кол,
Вос глэт мих ун варэмт
Ви шефэлэхс вол.

Штэйт уф, майн Шуламис!
Их бэт дих, их бэт,
Дайн вайнгортн эмэцэр
Брэхт ун цетрэт.

Эс зайнэн мэканэ
Аф дайнэ гевиксн
Ди фуксн – фардарбэр,
Кум хапм ди фуксн!

Ун нор дэр тог
Вэт зих ойслэшн кил,
Ун с’вэлн ди шотнс
Баhалтн зих штил.

Их фли, ви а hирш
Ибэр барг, ибэр тол,
Золст видэр, гелибтэ,
Дэрhэрн майн кол.

Дос дритэ капитл

Ин майн бэт бадэрнахт,
Зух их дэм, вэмэн х’либ,
Ой, лэм мир – нейн, нит эр,
Вэл их уфштэйн ун гейн
Ибэр гасн ун мэрк,
Зогт мир, вэхтэр, майн hарц
Ир т’гевэн ву, бамэркт?

Койм авэк х’бин фун зэй
Блойз аф этлэхэ трит,
Их дэрфилл,эмэцс блик
Тут ин hарц мир а бри –

С’тут а бри мих, а ци,
Эмэу руфт мих, нох вэр?
Дахт зих, эр? Йо с’из эр!
Эр – майн эйнцикер, эр!

Х’фил, ин мойл вэрт мир hэйс,
Ун эс швиндлт дэр коп,
Х’hалт им штайф фар ди hэнт
Ун их лоз им нит оп –

Бин их брэйнг им цу зих
Ву их варт аф им ланг.
Ву он им гей их ойс,
Ви он рэгн а занг.

hэрт, о, хавэртэс, hэрт!
Их башвэр алэ айх:
О, руфт нит ди либэ,
Ойб зи из нит райф.

***

А варэ махт, а варэ махт,
Эс кумт дэр мэлэх Шлоймэ!
Арум зайн трогбэт аф дэр вах –
Гибойрим фун гибойрим.

hэйбт уф ди кеп! Зэт алэ зэт:
С’вэрт тункл ди лэвонэ
Фун голд, вос лигт аф Шлоймэс бэт –
Фун цедэрн лэвонойнс.

Ун аф дэм бэт ди либэ глит
Фун Циэнс шкестэ мэйдлэх,
Из кумт ун кукт, фаргейт зих тиф
Фар им – дэм клугн мэлэх.


Дос фэртэ капитл

Ой, ви шейн бисту, майн тайерэ, ви шейн,
Дайнэ ойгн – штилэ тойбм – молэ-хэйн.

Зэ, ви с’вигн зих ди локн аф дайн коп,
Ви ди шефэлэх фун Гилод-барг ароп
.
Дайнэ цейнэр – глайхэ цвилинг – шайнэн фундэрвайт,
Ви гешлифн фун дэм ям-шойм блэндик-вайс.

Дайнэ липм – hэйсэ липм, фул мит флам,
О, дайн мойл, ви зафт фун милгройм – молэ-там.

С’из дайн hалдз ви Довидс турэм – hойх ун штолц,
Дайнэ брист – ви hиршэлэх а цвилинг ин а тол.

Вэн дэр зумэртог вэт лангзам вэрн кил
Ун фаршвиндн вэлн шотнс индэрштил –

Аф ди бсомим-бэрг ди вайтэ вели их гейн,
Ву дэр hимл, ви майн шейнhайт цихтик-рэйн.

Кум, майн калэ, фун лэвонойн кум авэк,
Вайл дэр лэйб hот дайнэ шпурн шойн бамэркт.

Аф ди hэнт вэл их дир трогн ви а кинд
Ин а виглид вэт дир ойсзинген дэр винт

Ду, майн нахэс, ду – майн лэбм, мит эйн кук
hост майн hарц гефанген ун фарцукт.

hэйс дайн либэ ун гешмакер нох фун вайн,
Дайнэ липм трифн hоник мир арайн.
Милх ун hоник флист унтэр дайн цунг,
С’шмэкт мит валд фун дайнэ клэйдэр, фрилинг-юнг.

Бист а гортн, швэстэр-калэ, аф а шлос,
Бисту а брунэм, нор фархасмэт, вэн их шлоф.

Ви дэр файгнбойм дайн керпэр – фул мит фрухт,
Вэн ду этэмст – алэ квэйтн фул мит дуфт.

Винт фун цофн, винт фун дорэм, флит аройс фун hэйл!
Вэкт майн hарц уф ун майн гортн, вэкт ун hэйлт!

Тринкт ди бэймэр он мит рэгн ун мит зун,
Аз майн фрайнт ди фрухт зол эсн цу гезунт.

Кумт, хавэйрим, ин майн гортн кумт арайн,
Ломир шикерн цузамен, ломир фрэйлэх зайн.

Дос финфтэ капитл

Тифэ нахт hот майнэ щйгн
Цугеклэпт мит штилэ дрэмл.
Нор майн hарц, вос кон нит шлофн,
Из геблибм вах,
Плуцэм hэр их, эмэц руфт мих:
“Эфн, майн гелибтэ, эфн.
Фул майн коп мит той гедихтн,
Майнэ локн – мит ди калтэ
Тропн фун дэр нахт”.

Х’hоб дох ойсгетон майн шлоф-hемд,
Зол их онтон эс, нит онтон?
Х’hоб дох майнэ фис гевашн,
Айнрихтн зэй ицт?
Плуцэм зэ их дурх а шпэлтл,
Ви эс цаплт зих зайн шотн…
hобм алэ майнэ эйврим
Фибэрдик гебрумт.
Лойф их цу дэр тир ун hастик
Ту а ци цу зих дэм ригл,
hот ди hиц фун майнэ фингер
Онгефилт дэм шлос.
Эфн их ди тир ун руф им.
О! нито… нито… фаршвундн!
Нэйн, мир hот зих нит гехолэмт,
Х’hоб геhэрт зайн кол!
Гей их ин дэр нахт их зухн,
Х’hоб им эргец нит гефунэн.
Х’hоб геруфн им, геруфн,
Кейнэр энтфэрт нит.
hобн мих дэрзэн ди вэхтэр,
Ун ви бэйзэ hинт бафалн,
Ун гешлогн мих, гепайникт,
Ун гелаххт фун мир.
Ву же бисту, майн гетрайер?
hост фарлозн мих… фаргесн…
Зицст мистамэ ин дайн гортн,
Шикерст мит ди фрайнт.

Тэхтэр фун Йерушолаим!
Их башвэр айх: вэт ир трэфн
Им – то зогт им, аз фун либэ
Из Шуламис кранк.
Вэлхэ hот эр майлэс, – фрэгт ир, –
Вос грод эр – майн ойсдэрвэйлтэр?
Эр – дэр клигстэр ун дэр шэнстэр,
Эр – фун тойзнтэр ди фон!
С’из зайн коп базоймт мит гинголд,
Зайнэ кройзн – Шварце робм,
Ойгн – тойбм ойсгебодн
Ин а квал фун милх.
Зайнэ бакн – бэйтн бсомим,
Зайнэ липм – hейсе ройзн,
Ви фун hелфандбэйн зайн керпэр –
Фэст ун розлэх-вайс.
Зайнэ шейнклэн мирмл-зайлн;
Вэн эр шпант, им грисн фрэйлэх
Кройнэн фун цедэрбэймэр
Аф лэвонойн-барг.
Ун ви тэйтлэн зис зайн гумэн,
Алэ глидэр – фул мит файер.
От аза из майн гелибтэр,
Тэхтэр фун Йерушолаим!

Дос зэкстэ капитл

– Ву из нэлэм дайн гелибтэр?
Зог ундз, шенстэ фун ди фройен,
Вайз ундз он аф дайнэ шпурн –
Пакн мир им глайх.

– Майн гелибтэр hот генидэрт
барг-ароп цу зих ин гортн,
эр клайбт оп ди шенстэ блумэн
нор фар мир! Фар мир!

Их бин зайнэ! Зайнэ! Зайнэ!
Эр из майнэр!
Майнэр!
Майнэр!
Штилэр, штилэр, hэрт зих айнэт,
hэрт, эр зингт а лид:

– Ду бист ви тирцэ
прэхтик-шейн,
Ви Йерушолаим
Молэ-хэйн.

Бист hарцик-гут
Ун гройзам-штрэйнг
Фар алэ, вос
Мит фрэхэ гейнг.

Нит кук аф мир,
Нит кук, майн кинд.
Вайл фун дайн блик
Х’кон вэрн блинд.

Ди Шварце крозн
Фун дайн коп,
Ви лэмэр лойфн
Барг-ароп.

Ви глайхэ цвилинг
Дайнэ цейн,
Ви ойсгетокт
Фун hелфандбэйн.

Вэн их дэрфил
Дайн мойл, дайн бак,
Эс тут майн блут
А бри, а бак.

Х’hоб фройен фил
Ун шейн ви голд,
Х’hоб юнге мэйдлэх
Он а цол.

Нор ду – майн эйнцике! –
Майн тойб!
Фун алэ малкэс
Дир а лойб.

Вэр шайнт, ви штралн
Фун кайор?
Ви ди лэвонэ
Зойбэр-клор?

Ун вэр из дрэйст,
Ун гройзам – вэр,
Глайх ви а махнэ,
Мит гевэр?

Нор ду ун ду!
Шуламис – ду!
О, энтфэр мир,
Аву бисту?

– Ду зэст мих нит,
Майн либэр hар?
Их hоб генидэрт
Фун дэм барг –

Ин сод фарзухн
Зисэ нис,
Ун той бафришн
Майнэ фис.

Бакукн, ви
Дэр Вайншток блит
Ун ци дэр эйлбирт
Из ин цвит.

Дэрнох ин шотн
Фун а бойм,
Ви вайн фаршикэрт
Мих а тройм.

Их, пошет мэйдл
Фун а дорф,
Ин Шлоймэс райтвогн
Их фор.

Ди грэстэ фирштн,
Райхстэ лайт
Багрисн мих
Но фун дэр вайт:

Виват, Шуламис, дир –
Виват!
Ун с’ройшт аф гасн
Дэр парад.

Х’hоб дэн амол
Дэрфун гетрахт?
Ди либэ hот
Дос глик гетрахт.

Дос зибэтэ капитл

Кер зих ум, Шуламис, кер зих ум,
Либшафт дайнэ – флигл фун майн рум.

Ви а регнбойгн финклсту ун гланцст,
Вэн ду пайклсту ин дайн пайкл ун ду танцст.

Ой, ви шейн ин ди сандалн дайнэ фис –
Рунд-гетоктэ фун а майстэр hант гевис.

Ун ви цирунг дайнэ лэндн – мэйдлш-hэйс –
Куш их мит ди ойгн, вэн ду гейст.

С’из дайн нопл – вайн а бэхэр, фул мит рэйц,
Ви а фришэр гарб – дайн керпэр, шмэкт ммит вэйц.

Ви цвэй hиршэлэх – а цвилинг – дайн брист,
Дайнэ ойгн – hейсэ сажлкес, ви файер брит.
С’из дайн коп нох шенэр фун дэм Кармэл-барг,
Ин ди кройзн hост гефанген мэлэхс hарц.

Ой, ви хиэсдик ду бист, ви шэйн,
Шейнк мир hэйсн тайнэг дайнэм, шэйнк…

Шланк-геротн, ви дэр тэйтлбойм ду бист,
hэйнглэх райфэ тройбм – дайнэ брист.

Ин дэр hэйх цу дайнэ цвайгн х’вэл аруф
Ун вэл шлинген фун дайн мойл дэм эпл-дуфт.

Йедэр куш дайнэр, ви вайн а шлунг,
Кон ба штумэ махн рэйдндикди цунг
.
– Дайнэ бин их , мэлэх, дайнэ! Ин майн бруст
Фил их тог ун нахт цу мир дайн глуст.
Кум ин фэлд, гелибтэр, нэхтикн ин гроз,
Уфштэйн вэн ди зун вашт ойс дэм hимл фламик-роз.
Нохдэм гейн ин вайнгертнэр, майн фрэйд,
Гут арумзэн йедес hэйнгл, йедэ квэйт.

Ун ин овнт вэсту зэн лэм ундзэр тир –
Фрише фрухт, вос их hоб цугегрэйт фар дих.

Дос ахтэ капитл

Ви гут волт мир гевэн, ви гут,
Вэн ду –
Майн брудэр волст гевэн,
Вос hот гезойгн пункт ви их
Майн мутэрс бруст.
Их волт багегнт дих ин гас,
Шпацирт мит дир ун hэйс гекушт,
Ун кейнэр, кейнэр волт мих нит фарахт.

Их волт гефирт дих ун гебрахт
Аhэр цу ундз ин мутэрс hойз,
Ду волст гелэрнт мих,
А майсэлэ дэрцейлт,
Ун их волт дихмэхабэд зайн
Мит зисэ йодэрлэх фун нис,
Ун бэйдэ фун эйн кригелэ
Гештилт дэм доршт
Мит калтн вайн фун милгройм-зафт.
Дайн линке hант –
Унтэр майн коп.
Дайн рэхтэ hант –
Мих нэмт арум.

О,, тэхтэр фун Йерушолаим!
Их башвер алэ айх:
О, вэкт нит ди либэ,
Ойб зи из нит райф.

,,,Вер гейт аhэр фун мидбэр, вэр
Ун тульет зих цу ир гелибтн?

От, до ин шотн фунэм эплбойм,
Аву майн мутэр hот геборн мих,
hосту мих уфгевэкт,
Вэн их hоб майнэ шефэлэ гефитэрт…
О, лэйг мих ви а штэмпл аф дайн hарц!
Ин алэ дайнэ глидэр х’вэл арайн,
Вайл штаркер фун тойт из ди либэ!
Ун ви а тифэр тhом
Из бэйз ун блинд ди эйфэрзухт…
О, ирэ файлн – цунген файер! Флам фун Гот!

Ямен васэр
Кэнэн нит ди либэ лэшн,
Грэстэ тайхн –
Нит фарфлэйцн.
Ун вил а мэнч
Фар голд ун зилбэр либэ койфн
Фаршолтн зол эр зайн! Фаршолтн!

…Вос рэйдн дорт майнэ бридэр?
Аз их бин юнг? Нох зэйер юнг?
Эс зайнэн нох нит райф ба мир ди брист….
Вос зол мэн тон мит мир,
Вэн с’вэт дэр мэлэх мих фарланген:
“Ойб зи фарблибм из а нит-базигтэ фэстунг,
Дан бойен мир аф ир а зилбэр-турэм,
Ун ойб зи из а швахэ тир
Мир вэлн уфэйнген аф ир
А панцер фун ди цедэр-брэтэр…”

hэрт, бридэр, hэрт!
Х’бин мойер-фэст
Ун майнэ бист ви турэмс!
Ин зайнэ ойгн х’бин а квал
Фун шолэм ун фун глик.

…Дэр мэлэх Шлоймэ hот геhат
А вайнгортн ин Баал-hамойн,
hот эр фардунген им фар тойзнт зилбэр-штик.

Их бин дайн вайнгортн, гелибтэр,
Нор их фардинг им нит фар гелт!
Бацол цвей hундэрт зилбэрштик
Ди бридэр майнэ,
Вэлхэ hобм зайнэ фрухт геhит,
Ун нэм мих, майн гелибтэр, аф ди hэнт,
Ун трог мих, ви а hирш, аин, эт-вайт,
Аф ойхэ бсомим-бэрг,
Ву нор ди фэйгелэх аф бэймэр вэлн зэн
От дос, вос ба гелибтэ муз гешен…
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 17 comments